qing dao bài deng shèng di fú wù gong yù (jing gang shan lù diàn )
qīng dăo bài dēng shèng dĭ fú wù gōng yù (jĭng gāng shān lù diàn )


Five Stars Hotel


More Detail...   Trips & Air tickets

@Asia China

青岛黄岛区井冈山路566号 Qingdao

Rates from : 23 USD

Checkin :
Checkout :

Rating average : 0.0

based on 0 reviews

Overview

Number of Rooms :


Number of Floors :


Year Opened : / Year Renovated :
Make Your Reservation
Nearby hotels